Podstawowe zwroty użyteczne w życiu codziennym


Wprowadzenie, czyli jak i po co uczyć się języków obcych

Na początek, krótko o wymowie.
Przy każdym zwrocie w języku angielskim lub niemieckim umieszczona zostanie w nawiasie uproszczona/spolszczona wymowa. Głównie będą to znaki obecne w języku polskim, poza kilkoma wyjątkami, które w naszym języku ojczystym nie występują.

æ - wymawiamy jak połączenie głosek „a” i „e”. Układamy usta jak do „e” i mówimy „a”. Dźwięk ten występuje np. w wyrazach: bad, cat, back.

η - wymawiamy gardłowo, jak zduszone „ng”, starając się przyłożyć tył języka (ta część bliżej gardła) do podniebienia. Dźwięk występuje w końcówce –ing.

θ - wymawiamy jak sepleniące polskie „s”. Żeby wymówić poprawnie trzeba włożyć język między zęby i dmuchnąć. Dźwięk występuje na początku w wyrazie think (pierwsze 2 litery- „th”)

ð - wymawiamy jak sepleniące polskie „de”. Znowu wkładamy język między zęby i staramy się powiedzieć „de”. Dźwięk ten to pierwsze dwie litery w wyrazach: the, they, this.

: - dwukropek po samogłosce oznacza, że trzeba tą samogłoskę przedłużyć – wypowiedzieć dłuuużej

- apostrof oznacza, że akcent w wyrazie pada na sylabę, przed którą stoi

A teraz przejdźmy do konkretów.


JĘZYK ANGIELSKI

Powitania

Good morning! (gu:d ’mo:niη) - Dzień dobry! - rano, przed południem
Good afternoon! (gu:d ’a:fte:nun) - Dzień dobry! - po południu
Good evening! (gu:d ’iwniη) - Dobry wieczór!
Hello! (’heleu) - Cześć! - tylko na powitanie
Hi! (hai) - Cześć! - tylko na powitanie
Nice to meet you! (’najs tu mi:t ju:) - Miło mi Cię/Pana poznać! (w języku angielskim nie ma formy grzecznościowej, do wszystkich mówimy „ty” - you)
How are you? (’hał a:’ju:?) - Jak się masz?

Pożegnania

Goodbye! (gu:d’baj) - Do widzenia!
See you later! (si: ju: ’lejte) - Do zobaczenia!
Bye! (baj) - Cześć! - tylko na pożegnanie
Good night! (gu:d’najt) - Dobranoc!

Podstawowe zwroty

Yes. (jes) - Tak.
No. (neu) - Nie.
Fine./O.K. (fajn/ eu’kej) - Dobrze.
Thank you! (θæηk ju:) - Dziękuję!
Here you are! (hije ju: a:) - Proszę! (tylko kiedy coś podajemy)
You’re welcome! (jua:’łelkam) - Proszę bardzo. (tylko w odpowiedzi, np. na „dziękuję”)
Please. (’pli:z) - Proszę! (kiedy o coś prosimy)
Excuse me! (iks’kju:z mi:) - Przepraszam! (tylko kiedy chcemy zwrócić czyjąś uwagę, np. zaczepiamy kogoś na ulicy, żeby o coś zapytać; prosimy o zrobienie przejścia)
I’m sorry. (ajm ’sori) - Przepraszam/Przykro mi.
I don’t speak English well. (aj ’deunt spi:k ’iηglisz ’łel) - Nie mówię dobrze po angielsku.
I don’ t understand you. (aj ’deunt ande’stænd ju:) - Nie rozumiem Pana/Ciebie.
My English is very bad. (maj ’iηglisz iz weri ’bæd) - Mój angielski jest bardzo słaby.

Przedstawianie się

My name is ........ (maj ’nejm iz) - Nazywam się ........
I come from Poland. (aj kam from ’peulænd) - Pochodzę z Polski.
I am a ........ by profession. (aj em æ ........ baj pre’feszn) - Jestem z zawodu ........
I work as a ........ (aj łe:k æz æ ........) - Pracuję jako ........
I study ........ (aj stadi ........) - Uczę się/studiuję ........
I’m doing my practice here. (ajm ’dujiη maj ’præktis hije) - Odbywam tu praktykę.
I am single. (aj em ’siηgl) - Jestem nieżonaty/niezamężna.
I am married. (aj em ’mærid) - Jestem żonaty/zamężna.


JĘZYK NIEMIECKI

Powitania

Guten Morgen! (gutn morgn) - Dzień dobry! (rano, przed południem)
Guten Tag! (gutn tak) - Dzień dobry! (w ciągu dnia)
Guten Abend! (gutn abent) - Dobry wieczór!
Hallo! (halo) - Cześć! (tylko na powitanie)
Wie geht es Ihnen? (wi gejt es i:nen) - Jak Panu leci?
Wie geht es dir? (wi gejt es diæ) - Jak ci leci?

Pożegnania

Auf Wiedersehen! (auf widerzejn) - Do widzenia!
Tschüß! (czys) - Cześć! (tylko na pożegnanie)
Bis bald!/Bis nachher! (bys bald/bys nachher) - Na razie!
Gute Nacht! (gute nacht) - Dobranoc!

Podstawowe zwroty

Ja. (ja) - Tak.
Nein. (najn) - Nie.
Danke. (daηke) - Dziękuję.
Bitte. (byte) - Proszę.
Entschuldigung. (entszuldiguηg) - Przeraszam.
Ich spreche nicht gut Deutsch. (yś szpresie nyśt gut dojcz) - Nie mówię dobrze po niemiecku.
Ich verstehe Sie nicht. (yś ferszteje zi nyśt) - Nie rozumiem Pana.
Mein Deutsch ist sehr schwach. (majn dojcz yst zea szfach) - Mój niemiecki jest bardzo słaby.

Przedstawianie się

Ich heiße ........ (yś hajse) - Nazywam się ........
Ich komme aus Polen. (yś kome aus Poln) - Pochodzę z Polski.
Ich bin ........ von Beruf. (yś byn ........ fon beruf) - Jestem z zawodu ........
Ich arbeite als ........ (yś arbajte als) - Pracuję jako ........
Ich studiere ........ (yś sztudire) - Uczę się/Studiuję ........
Ich bin ledig. (yś byn lejdyś) - Jestem nieżonaty/niezamężna.
Ich bin verheiratet. (yś byn ferhajratet) - Jestem żonaty/zamężna.