o szkole


Wiek XXI spowodował dynamiczny rozwój społeczeństwa i postawił przed nim nowe wyzwania. Chcąc sprostać wymaganiom cywilizacyjnym, społecznym i socjalnym w dzisiejszych czasach proponujemy Wam Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Inowrocławiu prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Wyposażamy naszych słuchaczy w wiedzę medyczną i umiejętności profesjonalne pielęgnując talenty w zawodach medyczno - społecznych i ratowniczych; równolegle - na tym samym poziomie - rozwijamy osobowość młodego człowieka, jego własne uzdolnienia i zainteresowania w nowej bardzo wymagającej rzeczywistości.

Dzięki wewnętrzno szkolnemu doskonaleniu zawodowemu nauczyciele wdrażają zmiany i podnoszą jakość programów edukacyjnych. Efektem pracy zespołu są między innymi publikacje naukowe, badania, których wyniki umieszczane są w czasopismach medycznych. Wydano podręcznik do nauczania przedmiotów zawodowych autorstwa mgr Lidii Brożek "Wstrzyknięcia i wlewy dożylne". Na naszej stronie internetowej (dział publikacje) zamieszczane są ciekawe publikacje autorstwa nauczycieli pracujących w Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej.

Możemy poszczycić się wieloletnią współpracą z uczelniami wyższymi nie tylko w zakresie organizowania praktyk studenckich, ale także organizując konferencje naukowe, które odbyły się na terenie szkoły: "Od dziś mówię stop przemocy", "Eutanazja - spór o życie i śmierć", "Dzień ratownictwa medycznego", "Transplantologia - szczególny dar życia". Wypracowaliśmy system pomocy i wspierania rozwoju słuchaczy z wykorzystaniem instytucji zewnętrznych. Współpracujemy z samorządami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi o medycznym i paramedycznym charakterze, opiekuńczym oraz ratowniczym.

Słuchacze i nauczyciele naszej szkoły od wielu lat udzielają bezinteresownej pomocy i wsparcia mieszkańcom Inowrocławia i okolic.

Wolontariusze:

 • rehabilitują dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami;
 • sprawują opiekę nad osobami w Oddziale Opieki Paliatywnej i Oddziale Rehabilitacyjnym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu;
 • organizują i prowadzą szkolenia z zakresu udzielania pomocy medycznej w nagłych wypadkach dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Inowrocławiu i regionie;
 • współpracują z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta "Bank Żywności" biorąc udział w zbiórkach żywności i pieniędzy, roznoszeniu żywności podopiecznym;
 • aktywnie uczestniczą w działalności Klubu Pacjenta "Przystań Nadziei" oraz Młodzieżowym Ośrodkiem "Veto" przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka;
 • współpracują z PCK w Inowrocławiu w zakresie różnorodnych akcji charytatywnych; pełnią opiekę w środowisku domowym nad osobami niepełnosprawnymi i ciężko chorymi

Dowodem uznania dla bezinteresownej pracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych jest uhonorowanie szkoły "Medalem Pomocnej Dłoni" przyznanym przez Kapitułę Medalu pod przewodnictwem wiceprezydenta miasta Inowrocławia.

Medal Pomocnej Dłoni

Od 2000 roku Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna współpracuje z Europejskim Centrum Współpracy z Młodzieżą, które działa od 1993 a siedziba mieści się Toruniu. Mottem organizacji jest poprawa sytuacji konkretnych osób i grup społecznych - poprzez wyrównywanie różnic społecznych, podnoszenie kwalifikacji mieszkańców małych miejscowości oraz rozwój przedsiębiorczości.

Społeczność „Medyka” uczestniczyła w realizacji projektu Au Poir. Udział w tym przedsięwzięciu stworzył szersze możliwości w poszukiwaniu i podjęciu pracy przez absolwentów szkoły.

Certyfikat

Nauczyciele Szkoły Policealnej Medyczno-Społeczna w lipcu 2008 roku podpisali deklarację o współpracy z  Fundacją "Czarnoziem na Soli", dotyczącą realizacji projektu "Edukacja - wybór dla przyszłości podinowrocławskich społeczności wiejskich". Główny cele partnerstwa to kreowania pozytywnych zmian w świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wagi edukacji i wykształcenia dla życia zawodowego i społecznego oraz ograniczenie barier w dostępie do kształcenia, szkoleń zawodowych. Słuchacze naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli uczestniczyli w kilku imprezach na terenie powiatu inowrocławskiego pod hasłem "Multimedialne spotkanie z  edukacją". Przedstawiciele naszej społeczności szkolnej w ramach promocji placówki udzielali instruktażu pierwszej pomocy medycznej.

Samorząd słuchaczy reprezentuje Rada Słuchaczy, która zostaje wyłoniona w drodze głosowania jawnego we wrześniu podczas zgromadzenia aktywów wydziałowych. Samorząd inspiruje, koordynuje i podejmuje działania zmierzające do doskonalenia pracy szkoły. Uczestniczy w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących słuchaczy. w szkole działa Rada Szkoły, która współpracuje z dyrektorem, radą pedagogiczną i samorządem słuchaczy.

Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi i wykwalifikowaną kadrą. Słuchacze zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną ale kształtują umiejętności praktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej naszego regionu. Misją Szkoły jest profesjonalne przygotowanie do realizowania zadań wynikających z funkcji poszczególnych zawodów. Ofertę naszą kierujemy do wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią dowolnego typu i chcieliby swoją wiedzą i umiejętnościami służyć drugiemu człowiekowi.

Zapraszając do Medyczno-Społeczngo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu gwarantujemy:

 • naukę w bardzo dobrze wyposażonych salach wykładowych i pracowniach przedmiotowych,
 • wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
 • nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową,
 • bogato wyposażoną bibliotekę,
 • możliwość korzystania z centrum multimedialnego,
 • czytelnię z możliwością korzystania na bieżąco z czasopism,
 • rozwijanie zainteresowań zawodowych przez uczestnictwo w spotkaniach Szkolnego Koła Pierwszej Pomocy,
 • udział w spotkaniach naukowych oraz szkoleniach organizowanych przez szkołę.