protetyk słuchu - PS


  Diagnozuje ubytek słuchu pacjenta; dobiera odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu; dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnątrzkanałowe; sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

 Organizacja nauki:

  Nauka trwa 2 lata (cztery semestry) kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe protetyka słuchu. Nauka prowadzona jest w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń w pracowniach specjalistycznych, praktycznej nauki zawodu.

Program zajęć obejmuje:

 • język obcy zawodowy;
 • propedeutykę zdrowia;
 • psychologię z elementami socjologii;
 • pierwszą pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
 • wychowanie fizyczne;
 • organizacje ochrony zdrowia;
 • język migowy;
 • technologie informatyczne;
 • anatomię i fizjologię;
 • wychowanie fizyczne;
 • patologię;
 • metody badania słuchu;
 • akustykę i psychoakustykę w protetyce słuchu;
 • metody doboru aparatów słuchowych;
 • otoplastykę;
 • pracownię badania słuchu;
 • dopasowanie aparatów słuchowych;
 • opiekę audioprotetyczną;
 • zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w: specjalistycznych placówkach leczenia niedosłuchu,

 • poradniach, gabinetach, pracowniach otoplastycznych;
 • serwisach naprawy aparatów słuchowych.

Protetyk słuchu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania w praktyce wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu;
 • wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;
 • analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;
 • dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;
 • sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;
 • prowadzenia działań profilaktycznych promujących edukację zdrowotną.

 Zawód protetyka słuchu zaliczany jest do grupy zawodów przyszłości. Popularność świadczonych przez protetyka usług rośnie wraz z postępującym pogorszeniem słuchu obywateli krajów rozwiniętych.

Pliki do pobrania: