terapeuta zajęciowy - TZ


  Terapeuta zajęciowy to nowy zawód bardzo potrzebny i poszukiwany. Terapeuci zajęciowi są cennymi członkami zespołów terapeutycznych wszędzie tam gdzie występują choroby przewlekłe np.: w chirurgii, neurologii, reumatologii, kardiologii itd. Terapeuta zajęciowy wykonuje swe zadania usprawniając fizycznie, psychicznie i społecznie, przywracając osobom niepełnosprawnym zdolność do samodzielnego życia.

Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu terapeuty zajęciowego. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

 • sanatorium;
 • domu pomocy społecznej;
 • domu dziennego pobytu;
 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • szpitalu.

Program zajęć obejmuje:

 • podstawy przedsiębiorczości;
 • bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • propedeutykę zdrowia;
 • psychologię z elementami socjologii;
 • organizację ochrony zdrowia;
 • język migowy;
 • pierwszą pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
 • technologie informatyczne;
 • język obcy zawodowy;
 • anatomię i fizjologię;
 • psychologię w terapii zajęciowej;
 • patologię z klinicznym zarysem chorób;
 • teorię rehabilitacji;
 • teoretyczne podstawy terapii zajęciowej;
 • ćwiczenia z terapii zajęciowej;
 • pracownię terapii zajęciowej;
 • zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego;
 • świetlicach środowiskowych;
 • świetlicach socjoterapeutycznych;
 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • domach pomocy społecznej;
 • oddziałach psychiatrycznych i innych oddziałach szpitalnych.

 Terapeuta zajęciowy posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej   i zawodowej;
 • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

 

Zawód terapeuty zajęciowego jest bardzo młodą dziedziną medyczną, który przyczynia się do usprawnienia poprzez zastosowanie określonych czynności, pracy i rekreacji. W ogólnym znaczeniu terapia zajęciowa to: celowe działania rehabilitacyjne.


Pliki do pobrania:


Terapia Zajęciowa w obiektywie