Asystentka stomatologiczna - AS


Organizacja nauki:

Nauka trwa 1 rok (2 semestry), kończy się państwowym egzaminem zawodowym. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk zawodowych w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Praktyki zawodowe odbywają się:

 • gabinetach dentystycznych

Program zajęć obejmuje:

 • podstawy przedsiębiorczości;
 • bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • język obcy zawodowy;
 • propedeutykę zdrowia;
 • psychologię z elementami socjologii;
 • wprowadzenie do stomatologii;
 • język migowy;
 • anatomię , fizjologię i patologię;
 • pierwszą pomoc;
 • pracownię podstaw stomatologii
 • prowadzenie dokumentacji;
 • praktykę zawodową.

Asystentka stomatologiczna posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
 • przygotowania i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii;
 • przygotowania, konserwowania, dekontaminacji narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę w gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania: