ortoptysta - ORT


Ortoptysta jest pracownikiem służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii. Ortoptyści zajmują się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. Wykonują oraz asystują w wielu badaniach okulistycznych.

Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu ortoptystki. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Program zajęć obejmuje:

 • wychowanie fizyczne;
 • język obcy zawodowy;
 • propedeutykę zdrowia;
 • psychologię z elementami socjologii;
 • pierwszą pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
 • bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • organizację ochrony zdrowia;
 • język migowy;
 • technologie informatyczne;
 • anatomię i patofizjologię;
 • podstawy optyki;
 • metody i techniki pracy ortoptystki;
 • badania ortoptyczne;
 • ćwiczenia ortoptyczne;
 • zajęcia praktyczne, praktykę zawodową.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • gabinety okulistyczne, ortoptyczne;
 • poradnie leczenia zeza;
 • poradnie neurookulistyczne;
 • szpitalne, oddziały okulistyczne.

Ortoptysta posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;
 • prowadzenia ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i innych zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz zaburzeniach widzenia obuocznego;
 • dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych do wykonywania ćwiczeń ortoptycznych;
 • współpracy z pacjentem, lekarzem okulistą, ortometrystą i zespołem terapeutycznym;
 • prowadzenia profilaktyki dotyczącej narządu wzroku.

 Ortoptyści spełniają ważna rolę społeczną. Wykonują oraz asystują w wielu badaniach okulistycznych dotyczących utraty widzenia. Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Nieodzownym aspektem pracy ortoptystki jest współpraca interdyscyplinarna, głównie z lekarzem okulistą. Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.


Pliki do pobrania: