Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

brak opisów zdjęć,
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą dodatkowe obciążenie finansów szkoły.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku szkoły można wejść czterema wejściami: dwoma wejściami od strony ulicy Narutowicza, jednym od strony boiska szkolnego oraz 1 od strony ul. Konopnickiej.  Do wejścia od strony ul. Narutowicza prowadzi 6  stopni.

Budynek jest trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem i strychem. Aby dostać się na każdy należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

Dostosowanie wind – brak

Dostępność pochylni – brak

Dostępność platform – brak

Dostępność informacji głosowych – brak

Dostępność pętli indukcyjnych – brak

Dostosowanie parkingów: na terenie szkoły jest 1 miejsce parkingowe  dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność tłumacza języka migowego i oznaczeń. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu .
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.