regulaminy


Regulamin biblioteki

Zasady ogólne

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy słuchacze oraz pracownicy Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne dla słuchaczy oraz pracowników.
 3. Każdy słuchacz zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminami obowiązującymi w bibliotece szkolnej.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza, należy zachować kulturę osobistą i nie przeszkadzać innym jej użytkownikom. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

Regulamin wypożyczalni

 1. Biblioteka wystawia kartę biblioteczną ze zdjęciem oraz indywidualnym kodem kreskowym danego słuchacza. Kara za zagubienie lub zniszczenie karty i wydanie duplikatu wynosi 10,00 zł.
 2. Wypożyczenia rejestruje się wyłącznie komputerowo na podstawie kodu kreskowego książki i karty czytelnika.
 3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć łącznie 4 książki.
 5. Maksymalny czas wypożyczenia publikacji wynosi dwa tygodnie.
 6. W przypadku, umotywowanej potrzeby korzystania z danej publikacji, należy przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę z prośba o jej przedłużenie.
 7. W przypadku nie zwrócenia i nie przedłużenia pozycji po upływie terminu wypożyczenia, czytelnik zostaje obciążony karą pieniężną wynosi ona 50 groszy za każdą nie zwróconą pozycję. Każde następny 2 tygodnie zwłoki to kolejne 50 groszy.
 8. Usprawiedliwione są jedynie takie przypadki nie zwrócenia pozycji w terminie, jak nieobecność w szkole potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.
 9. Na dwa tygodnie, przed zakończeniem roku szkolnego, każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone w bibliotece materiały.
 10. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną pozycję.

Regulamin czytelni

 1. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie w czytelni.
 2. Korzystający z czytelni zobowiązany jest zanotować swoją obecność w przeznaczonym to tego celu „zeszycie czytelni”.

Regulamin korzystania z centrum multimedialnego

 1. Centrum służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz do pracy w programach zainstalowanych na komputerze.
 2. Przed korzystaniem z komputera należy zgłosić się do nauczyciela bibliotekarza.
 3. Każdy korzystający z komputera, zobowiązany jest, wpisać się do odpowiednio przygotowanego na ten cel „zeszytu centrum multimedialnego”.
 4. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 6. Słuchacz nie może korzystać z Centrum w czasie swoich lekcji.
 7. Zabrania się oglądania materiałów o przemocy, o treści erotycznej i innych niezgodnych z programem wychowawczym szkoły.
 8. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenia sprzętu, zawirusowanie).
 9. Przed zgrywaniem plików na dyskietkę i/lub płytę należy uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza. Dyskietka powinna być sformatowana.
 10. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z Centrum na określony czas.

Regulamin biblioteki dla słuchacza pozaszkolnego *

Czytelnik nie będący słuchaczem ani pracownikiem Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu może korzystać z księgozbioru Biblioteki wyłącznie na zasadach podanych w poniższym regulaminie.

 1. Czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem obowiązującym go w bibliotece.
 2. Czytelnik ma prawo wypożyczać książki do domu, korzystać z księgozbioru podręcznego oraz z Centrum Multimedialnego.
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu z biblioteki mają słuchacze i pracownicy szkoły.
 4. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia lub przedłużenia danej pozycji jeśli uzna, że książka jest potrzebna jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli lub słuchaczy szkoły.
 5. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.
 6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć łącznie 4 książki.
 8. Maksymalny czas wypożyczenia publikacji wynosi miesiąc.
 9. W przypadku, umotywowanej potrzeby korzystania z danej pozycji w okresie przekraczającym miesiąc, należy przedłużyć jej wypożyczenie osobiście lub telefonicznie.
 10. W przypadku nie zwrócenia i nie przedłużenia pozycji po upływie terminu wypożyczenia, czytelnik zostaje obciążony karą pieniężną.
 11. Za nie oddanie książek w terminie czytelnik płaci 50 groszy kary za każdą nie zwróconą pozycję. Każdy następny miesiąc zwłoki to kolejne 50 groszy.
 12. Czytelnik, korzystający z czytelni i Centrum Multimedialnego, zobowiązany jest zanotować swoją obecność w przeznaczonych do tego zeszytach.
 13. Korzystanie z Centrum Multimedialnego musi zostać poprzedzone zapoznaniem się z odpowiednim regulaminem.
 14. Na miesiąc, przed zakończeniem roku szkolnego, czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone w bibliotece materiały.
 15. Czytelnik odpowiada materialnie za powierzone materiały. Zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną pozycję.
 16. Za korzystanie z biblioteki ustala się roczną opłatę w wysokości 3 zł.


* Regulamin obowiązuje czytelnika nie będącego słuchaczem ani pracownikiem Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.


Do pobrania

Regulamin biblioteki
Regulamin dla słuchacza pozaszkolnego